4,000.00 KSh 4000.0 KES
1,200.00 KSh 1200.0 KES
1,600.00 KSh 1600.0 KES
200.00 KSh 200.0 KES
14,000.00 KSh 14000.0 KES
3,500.00 KSh 3500.0 KES
13,000.00 KSh 13000.0 KES
45,000.00 KSh 45000.0 KES